Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trang web choicobaconline.top ('chúng tôi', 'của chúng tôi' hoặc 'trang web') được cung cấp cho bạn dưới các điều khoản và điều kiện sau đây.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web và nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các thông tin, đồ họa, biểu đồ, hình ảnh, video, âm thanh, logo, tên thương hiệu và bất kỳ vật liệu khác liên quan đến trang web là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, đăng tải hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc vật liệu nào từ trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba tương ứng.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quy định trong Chính sách Riêng tư. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

3. Giới hạn trách nhiệm

Trang web và dịch vụ được cung cấp dựa trên trạng thái hiện tại và có sẵn nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, về tính chính xác, tính hoàn chỉnh hoặc tính sẵn có. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

  • Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc rằng các lỗi sẽ được sửa chữa.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của trang web hoặc dịch vụ.
  • Chúng tôi không đảm bảo tính an toàn và bảo mật của trang web và dịch vụ, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập trái phép hoặc sử dụng trái phép trang web hoặc dịch vụ.

4. Sửa đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web hoặc dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối việc truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc dịch vụ cho bất kỳ ai với bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sửa đổi, thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt trang web hoặc dịch vụ.
  • Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ luôn hoạt động liên tục hoặc không bị gián đoạn.